Wrocław Business RunPoland Business Run

Regulamin Wrocław Business Run

REGULAMIN WROCŁAW BUSINESS RUN(“Regulamin”)

I.PATRONAT I ORGANIZATORZY
 1. Organizatorem Wrocław Business Run jest: Fundacja Poland Businessrun.pl Pełne dane adresowe Organizatora podane są na stronie internetowej: www.polandbusinessrun.pl.
II.FORMUŁA, TERMIN I MIEJSCE
 1. Wrocław Business Run, odbędzie się 4 września 2016 roku (niedziela).
 2. Wrocław Business Run to uliczny bieg sztafetowy na dystansie 3,8 km. Każda zgłoszona drużyna liczy 5 zawodników.
 3. Wrocław Business Run odbędzie się na terenie Stadionu Olimpijskiego, start o godz. 10:30. Start poprzedza odprawa (godzina i miejsce zostanie podana przez Organizatora). Zawodnicy startujący w pierwszej zmianie muszą stawić się na starcie o godz. 10:15. Organizator może nie dopuścić do startu sztafety, która nie zgłosi się na start o oznaczonej godzinie.
 4. Długość trasy Wrocław Business Run wynosi 2x 1,9 km, czyli w sumie 3,8 km. Trasa wskazana została zgodnie z mapą oraz regulaminem terenu dostępnymi na oficjalnej stronie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.
 5. Drużyna ma do pokonania 5 okrążeń. Każdy biegacz z drużyny pokonuje jedno okrążenie.Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się przy starcie/mecie.
 6. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę winny bez zbędnej zwłoki opuścić strefę zmian.
 7. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 8. Trasa biegu jest wyłączona z ruchu kołowego i pieszych.
 9. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatora, służb zabezpieczających trasę biegu oraz służb mundurowych.
 10. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu.
 11. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godziny. O godz. 14:30 trasa biegu zostaje otwarta dla ruchu. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w wyznaczonym limicie, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. We Wrocław Business Run mogą wziąć udział osoby, które przed wyczerpaniem limit umiejsc dokonały zgłoszenia drużyny i do wyznaczonej na fakturze daty dokonały opłaty startowej (liczy się dzień wpływu środków na rachunek Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty).
 2. Sztafeta musi składać się z pięciu osób powyżej 18 roku życia, dowolnej płci.
 3. Limit miejsc wynosi 1500 osób. O dopuszczeniu na listę startową decyduje kolejność wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.
 6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Każdy zawodnik oświadcza na piśmie, że jest świadomy, iż Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością jako Organizatorów biegu.
 8. Wszystkie drużyny muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji kapitan drużyny musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia drużyny do biegu będzie złożenie podpisu wszystkich członków drużyny pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095)
 9. Zawodnicy biorą udział we Wrocław Business Run na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. 10 Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez Organizatorów. Jest to warunek konieczny aby drużyna została sklasyfikowana do biegu. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę. Elementy te nie mogą zasłaniać numeru startowego oraz logotypów Sponsorów Wrocław Business Run.
 10. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą znajdować się w okolicy startu/mety. Przechowalnia będzie przyjmowała do depozytu odzież zawodników, która będzie pakowana do worków (dostarczonych przez Organizatora) opisanych numerem startowym biegacza. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatorów od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą czynne w dniu 4 września 2016 roku w godzinach podanych przez organizatorów na stronie internetowej biegu.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.
 11. Udział w odprawie kapitanów drużyn startujących w Wrocław Business Run jest obowiązkowy. Odprawa kapitanów drużyn odbędzie się w dniu zawodów (o godzinie ustalonej wcześniej przez Organizatorów) w Punkcie Informacyjnym Biegu.
 12. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatorów oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 13. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatorów. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking” oraz bieg z psem.
IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 1. Zgłoszenia uczestnictwa drużyny w Wrocław Business Run dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.wroclawbusinessrun.pl.
 2. Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników może dokonywać kapitan drużyny w formularzu zgłoszeniowym. Ewentualne zmiany w kwestii rozmiaru mogą być dokonywane w formularzu zgłoszeniowym do dnia 24 czerwca 2016. Po upływie tego terminu, Organizatorzy nie są w stanie zagwarantować dostępności rozmiarów innych niż pierwotnie zamówione.
 3. Za zgłoszenie uważa się kompletne wypełnienie przez kapitana drużyny internetowego Formularza Zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej.W Formularzu Zgłoszeniowym kapitan drużyny podaje dane dotyczące zgłaszanych zawodników. Kapitan drużyny będzie miał dostęp do utworzonego indywidualnego konta w celu ewentualnej edycji lub zmiany podanych przez niego danych.
 4. Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń stanowiących m.in. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Wzór Oświadczeń Zawodników dostępny jest na stronie internetowej zawodów oraz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Każdy zawodnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny indywidualny i czytelny podpis pod oświadczeniami, a następnie przekazać je kapitanowi drużyny. Kapitan drużyny zobowiązany jest przekazać oryginały Oświadczeń Zawodników do Organizatorów w celu otrzymania pakietu startowego dla całej drużyny.
 5. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
 6. Wysokość opłaty startowej, jaką wnoszą zawodnicy za udział w biegu, nie ulega zmianie w stosunku do ubiegłego roku i wynosi 307,50 pln brutto za całą drużynę. Z kwoty 61,50 pln brutto opłaty startowej za każdego zawodnika (56,94 pln netto) 51,94 pln przekazywane jest na wsparcie beneficjentów, a 5 pln pokrywa koszty administracyjne Fundacji związane z organizacją biegu i zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla Organizatora biegu w poszczególnych miastach.
 7. Opłatę startową należy wnosić przelewem na rachunek bankowy:

  53 1090 1665 0000 0001 3269 1380
  FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
  ul Siemiradzkiego 17/2
  31-137 Kraków, woj. Małopolskie

 8. Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty będzie akceptować tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.

 9. Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnik (firma) zgłaszający drużynę akceptuje fakturę VAT wystawioną w formie elektronicznej.
 10. Faktury pro forma wystawiane będą w oparciu o dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i wysyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu. Ewentualne prośby o faktury pro forma w formie drukowanej lub faktury zbiorcze będą ustalane z kapitanami indywidualnie na ich prośbę mailową lub telefoniczną.
 11. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną sztafetę.
 12. W ramach opłaty startowej każda drużyna otrzymuje pakiet startowy, na który składa się komplet 5 sztuk:

  • numer startowy
  • pamiątkowa koszulka
  • worek na odzież
  • agrafki do przypięcia numeru startowego
 13. Pakiety startowe drużyn startujących w Wrocław Business Run odbierają wyłącznie kapitanowie drużyn w Biurze Zawodów, pod warunkiem uprzedniego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego on-line, a także po okazaniu:

  • Oświadczeń Zawodników podpisanych przez każdego z zawodników,
  • Dokumentu tożsamości kapitana drużyny
  • Potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej.
   Umiejscowienie Biura Zawodów oraz godziny ich otwarcia podane zostanie w osobnym komunikacie na stronie internetowej zawodów.
 14. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.

 15. Istnieje możliwość zmiany zawodnika wchodzącego w skład drużyny. W tym celu kapitan drużyny do dnia 26 sierpnia 2016 korzystając ze swojego konta na stronie internetowej zawodów odpowiednio zmienia dane w Formularzu Zgłoszeniowym. Zmiana zawodników po dniu 26 sierpnia jest możliwa tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i tylko poprzez zgłoszenie takiej zmiany osobiście przez kapitana drużyny w Biurze Zawodów. Warunkiem koniecznym zmiany zawodnika jest dostarczenie Organizatorom wszystkich danych nowego zawodnika, a nadto przekazanie oryginału Oświadczenia Zawodnika podpisanego przez nowego zawodnika. Po odbiorze pakietów startowych przez kapitana drużyny zmiana zawodnika jest niedopuszczalna.
V. KLASYFIKACJE I NAGRODY
 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg Wrocław Business Run otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Bieg ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:

  • Biegowa – w której nagrodę przewidziano dla drużyny, która uzyskała najlepszy czas łącznie
  • Charytatywna – w której nagrodę przewidziano dla drużyny, która zebrała największą kwotę na cel charytatywny);
 3. Za zajęcie miejsc I-III w biegowej klasyfikacji generalnej drużyn przewidywane są symboliczne nagrody.
 4. Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas brutto.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszystkich uczestników Wrocław Business Run obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.
 2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części (lub w całości) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji drużyny.
 3. Protesty dotyczące ewentualnych wątpliwości związanych z pomiarem czasu można zgłaszać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Biegu, w dniu zawodów najpóźniej do godziny 14:30. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłata kaucji w wysokości 300 zł. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu kaucja zostanie zwrócona.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom. 5.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 6. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną biegu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Wrocław, 18 kwietnia 2016 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.